Skip to Content

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Tân Phước - Tỉnh Tiền Giang

Thông tin bầu cử Thông tin bầu cử

Ủy ban nhân dân huyện Tân Phước

1. Tên đơn vị bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh (nếu có): UBND thị trấn Mỹ Phước

2. Chức năng, nhiệm vụ: Lãnh đạo điều hành quản lý nhà nước về nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh ở địa phương.

3. Danh sách thủ tục hành chính đang thực hiện, giải quyết tại đơn vị:

STT

Tên TTHC

Số hồ sơ

Quyết định

 

I. Lĩnh vực Đất đai: 1

 

1

Hòa giải tranh chấp đất đai ở xã, phường, thị trấn cho đối tượng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân

T-TGG-282689-TT

913/QĐ-UBND ngày 14/4/2015

 

II. Lĩnh vực Xây dựng: 1

 

1

Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp xã

131088

 

 

III. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo: 6

 

1

Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

T-TGG-276722-TT

3582/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 

 

2

Cho phép hoạt động giáo dục đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

T-TGG-276730-TT

 nt

 

3

Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

T-TGG-276733-TT

 nt

 

4

Đình chỉ hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

T-TGG-276735-TT

 nt

 

5

Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

T-TGG-276737-TT

nt

 

6

Đăng kí thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

T-TGG-286536-TT

2315/QĐ-UBND ngày 08/9/2015

 

IV.1. Lĩnh vực Hộ tịch: 21

 

1

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

T-TGG-286502-TT

Quyết định số 1552/QĐ-UBND ngày 22/6/2015

 

2

Đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

T-TGG-286504-TT

nt

 

3

Đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú

T-TGG-265796-TT

2220/QĐ-UBND ngày 27/8/2015

 

4

Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung hộ tịch và điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu

T-TGG-265810-TT

nt

 

5

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

 

780/QĐ-UBND ngày 3/4/2017

 

6

Đăng ký khai sinh

 

3579/QĐ-UBND ngày 29/11/2016

 

7

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

 

nt

 

8

Đăng ký lại khai sinh

 

nt

 

9

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

 

nt

 

10

Đăng ký kết hôn

 

nt

 

11

Đăng ký lại kết hôn

 

nt

 

12

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

 

nt

 

13

Đăng ký giám hộ

 

nt

 

14

Đăng ký chấm dứt giám hộ

 

nt

 

15

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

 

nt

 

16

Đăng ký khai tử

 

nt

 

17

Đăng ký lại khai tử

 

nt

 

18

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

 

205/QĐ-UBND ngày 14/02/2017

 

19

Đăng ký khai sinh lưu động

 

3579/QĐ-UBND ngày 29/11/2016

 

20

Đăng ký khai tử lưu động

 

nt

 

21

Đăng ký kết hôn lưu động

 

nt

 

IV.2 . Lĩnh vực Chứng thực: 11

 

1

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

 

205/QĐ-UBND ngày 14/02/2017

 

2

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

 

nt

 

3

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

 

nt

 

4

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

 

nt

 

5

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

 

nt

 

6

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

 

nt

 

7

Thủ tục chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

 

nt

 

8

Thủ tục chứng thực Di chúc

 

nt

 

9

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

 

nt

 

10

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở.

 

nt

 

11

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền  sử dụng đất, nhà ở

 

nt

 

V. Lĩnh vực Nuôi con nuôi: 2

 

1

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

 

1865/QĐ-UBND ngày 08/06/2017

 

2

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

 

nt

 

VI. Lĩnh vực Bồi thường nhà nước: 4

 

1

Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

 

3579/QĐ-UBND ngày 29/11/2016

 

2

Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường

 

nt

 

3

Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

 

nt

 

4

Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu

 

nt

 

VII. Lĩnh vực Người có công:

 

 

Công khai các thủ tục có liên quan tại Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 27 tháng 03 năm 2017 (danh sách kèm theo)

 

 

 

1

Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

T-TGG-287262-TT

3411/QĐ-UBND ngày 8/11/2016

 

2

Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

T-TGG-287261-TT

nt

 

VIII. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội:

 

1

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

T-TGG-287147-TT

3411/QĐ-UBND ngày 8/11/2016

 

2

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật  

T-TGG-287148-TT

nt

 

3

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

T-TGG-287111-TT

nt

 

4

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

T-TGG-287109-TT

nt

 

5

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

T-TGG-287110-TT

nt

 

 

Công khai các thủ tục có liên quan tại Quyết định số  3582/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2016 (danh sách kèm theo)

 

 

 

IX. Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội: 4

 

1

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

T-TGG-287217-TT

3411/QĐ-UBND ngày 8/11/2016

 

2

Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

T-TGG-287258-TT

nt

 

3

Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

T-TGG-287216-TT

nt

 

4

Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

T-TGG-287215-TT

nt

 

X. Lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em: 2

 

1

Cấp phát thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập

132662

 

 

2

Cấp lại thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập

132663

 

 

XI. Lĩnh vực Tôn giáo: 7

 

1

Thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng

 

2774/QĐ-UBND ngày 30/9/2016

 

2

Thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng

 

nt

 

3

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo

 

nt

 

4

Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

 

nt

 

5

Đăng ký người vào tu

 

nt

 

6

Thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng

 

nt

 

7

Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã

 

nt

 

XII. Lĩnh vực Thi đua khen thưởng: 5

 

1

Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

 

2774/QĐ-UBND ngày 30/9/2016

 

2

Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

 

nt

 

3

Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về thành tích đột xuất

 

nt

 

4

Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa

 

nt

 

5

Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

 

nt

 

XIII. Lĩnh vực Nông nghiệp: 1

 

1

Cấp sổ nuôi vịt chạy đồng

T-TGG-193611-TT

375/QĐ-UBND ngày 21/02/2012

 

XIV. Lĩnh vực Thủy sản: 5

 

1

Xác nhận Tờ khai đóng mới, cải hoán tàu cá

131571

 

 

2

Xác nhận Đơn đề nghi hỗ trợ kinh phí  mua bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tai nạn thuyền viên

131575

 

 

3

Xác nhận Tờ khai đăng ký thuyền viên tàu cá

131577

 

 

4

Xác nhận tờ khai đăng ký tàu cá

131578

 

 

5

Cấp phép khai thác nghêu giống tự nhiên, nghêu thương phẩm

T-TGG-286549-TT

2663/QĐ-UBND ngày 09/10/2015

 

 

 

 

 

 

XV. Lĩnh vực Đường bộ

 

 

 

 

 

 

XVI. Lĩnh vực Đường thủy: 10

 

1

Xác nhận Đơn đề nghị chấp thuận mở bến khách ngang sông

T-TGG-272412-TT

1857/QĐ-UBND ngày 20/7/2015

 

2

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

 

951/QĐ-UBND ngày 05/4/2016

(có thẩm quyền tại cấp xã)

 

3

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

 

nt

 

4

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

 

nt

 

5

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

 

nt

 

6

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

 

nt

 

7

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

 

nt

 

8

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

 

nt

 

9

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

 

nt

 

10

Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

 

nt

 

XVII. Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã: 3

 

1

Thành lập hợp tác xã

131580

 

 

2

Thay đổi tổ trưởng Tổ hợp tác

131586

 

 

3

Chấm dứt Tổ hợp tác

131587

 

 

XVIII. Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo: 2

 

1

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

 

3480/QĐ-UBND ngày 14/11/2016

 

2

Giải quyết tố cáo tại cấp xã

 

nt 

 

XIX. Lĩnh vực Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: 1

 

1

Tiếp công dân tại cấp xã

 

3480/QĐ-UBND ngày 14/11/2016

 

XX. Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, tố cáo: 1

 

1

Xử lý đơn tại cấp xã

 

3480/QĐ-UBND ngày 14/11/2016

 

XXI. Lĩnh vực Lâm nghiệp: 8

 

1

Khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ của chủ rừng là tổ chức

T-TGG-209451-TT

1762/QĐ-UBND ngày 30/7/2012

 

2

Khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ của chủ rừng là hộ gia đình

T-TGG-209454-TT

nt

 

3

Khai thác gỗ rừng trồng trong vườn nhà, trang trại và cây trồng phân tán của chủ rừng là hộ gia đình

T-TGG-209455-TT

nt

 

4

Khai thác tận dụng các cây gỗ đứng đã chết khô, chết cháy, cây đỗ gãy; tận thu các loại gỗ nằm, gốc, rễ, cành nhánh của chủ rừng là tổ chức, chủ rừng là hộ gia đình đối với rừng trồng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ

T-TGG-209459-TT

nt

 

5

Khai thác các loài lâm sản ngoài gỗ và tre nứa của chủ rừng là tổ chức; chủ rừng là hộ gia đình (trừ các loài trong danh mục Cites và nhựa thông trong rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại)

T-TGG-209460-TT

nt

 

6

Khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo nghề của chủ rừng là tổ chức (đối với rừng trồng bằng vốn tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ)

T-TGG-209461-TT

nt

 

7

Khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh của chủ rừng là hộ gia đình (đối với rừng trồng bằng vốn tự đầu tư)

T-TGG-209465-TT

nt

 

8

Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân

 

4085/QĐ-UBND ngày 22/12/2016

 

XXII. Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác: 3

 

1

Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

 

3532/QĐ-UBND ngày 15/12/2015

 

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

 

nt

 

3

Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

 

nt

 

XXIII. Lĩnh vực Thể thao: 1

 

1

Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

 

3741/QĐ-UBND ngày 28/12/2015

 

XXIV

Lĩnh vực Gia đình: 1

 

 

 

1

Công nhận "Gia đình văn hóa"

 

3741/QĐ-UBND ngày 28/12/2015

 

XXV

Lĩnh vực Thư viện: 1

 

 

 

1

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

 

3741/QĐ-UBND ngày 28/12/2015

 

XXVI

Lĩnh vực Hòa giải cơ sở: 4

 

 

 

1

Bầu hòa giải viên

 

949/QĐ-UBND ngày 20/4/2015

 

2

Bầu tổ trưởng tổ hòa giải

 

nt

 

3

Thôi làm hòa giải viên

 

nt

 

4

Thanh toán thù lao cho hòa giải viên

 

nt

 

XXVII

Lĩnh vực Phát triển nông thôn: 1

 

 

 

1

Xác nhận việc thực hiện hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản

 

202/QĐ-UBND ngày 14/02/2017

 

XXVIII

Lĩnh vực Bảo vệ thực vật: 1

 

 

 

1

Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật

 

1387/QĐ-UBND ngày 03/5/2017

 

Lĩnh vực Công an cấp xã

1

Thay đổi nơi đăng ký thường trú

T-TGG-256438-TT

728/QĐ-UBND ngày 01/4/2014

2

Đăng ký thường trú tại Công an cấp xã

T-TGG-256439-TT

nt

3

Tách Sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã

T-TGG-256441-TT

nt

4

Cấp Giấy chuyển hộ khẩu tại Công an cấp xã

T-TGG-256442-TT

nt

5

Cấp đổi Sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã

T-TGG-256443-TT

nt

6

Xóa sổ đăng ký thường trú tại Công an cấp xã

T-TGG-256444-TT

nt

7

Điều chỉnh thay đổi trong Sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã

T-TGG-256445-TT

nt

8

Xác nhận việc trước đây đã thường trú tại Công an cấp xã

T-TGG-256446-TT

nt

9

Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã

T-TGG-256447-TT

nt

10

Cấp đổi Sổ tạm trú tại Công an cấp xã

T-TGG-256448-TT

nt

11

Lưu trú và thông báo lưu trú tại Công an cấp xã

T-TGG-256449-TT

nt

12

Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã

T-TGG-256450-TT

nt

13

Điều chỉnh thay đổi trong Sổ tạm trú tại Công an cấp xã

T-TGG-256451-TT

nt

14

Cấp lại Sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã

T-TGG-256452-TT

nt

15

Cấp lại Sổ tạm trú tại Công an cấp xã

T-TGG-256453-TT

nt

               

4. Thành tích (Bằng khen của bộ, Thủ tướng chính phủ):

- Huân Chương lao động hạng 3 số 1466/QĐ-CTN ngày 30/6/2014 của Chủ tịch nước khen thưởng thưởng Đảng bộ, Chính quyền thị trấn Mỹ Phước thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2003  đến năm 2013 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ số 1349/QĐ-CP ngày 24/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ khen thưởng Đảng bộ, Chính quyền thị trấn Mỹ Phước đã có thành tích trong công tác từ năm 2009 đến năm 2011 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

- Bằng khen số 05/276/QĐ-BXD ngày 21/02/2006 của Bộ Xây dựng khen thưởng cán bộ và nhân dân thị trấn Mỹ Phước đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở thường xuyên ngập lũ ở đồng bằng sông Cửu Long.

- Bằng khen số 5838/QĐ-BVHTT ngày 29/12/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin khen thưởng cán bộ và nhân dân thị trấn Mỹ Phước đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và tổ chức hoạt động văn hóa-thông tin ở cơ sở năm 2006.

5. Bộ máy tổ chức:

a. Lãnh đạo

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Mail (Mail công vụ Tiền Giang/ mail của ngành)

1

Thái Thị Kiều Oanh

CT UBND

01663719256

Thaithikieuoanh@Tiengiang.gov.vn

2

Trần Huyền Trang

PCT UBND

0907274475

Tranhuyentrang@Tiengiang.gov.vn

b. Công chức

Số TT

Họ và tên

Công việc phụ trách

Điện thoại

Mail (Mail công vụ Tiền Giang/ mail của ngành)

1

Huỳnh Văn Mười Hai

Trưởng công an

0997639739

 

2

Nguyễn Đăng Trình

CHT Quân sự

0972800610

 

3

Lê Thị Trúc Linh

VP-TK

01275326188

Lethitruclinh@Tiengiang.gov.vn

4

Nguyễn T Thảo Quyên

VP-TK

0977137197

Nguyenthithaoquyen@Tiengiang.gov.vn

5

Từ Văn Tài

ĐC-XD-ĐT-MT

0985125254

Tuvantai@Tiengiang.gov.vn

6

Châu Anh Tú

ĐC-XD-ĐT-MT

0972162277

Chauanhtu@Tiengiang.gov.vn

7

Lý Thành Phước

TC-KT

0987639213

Lythanhphuoc@Tiengiang.gov.vn

8

Võ Phạm Vân Hà

TP-HT

0913777624

Vophamvanha@Tiengiang.gov.vn

9

Dương Văn Hiếu

VHXH

0984028665

Duongvanhieu@Tiengiang.gov.vn

10

Nguyễn T Ngọc Diễm

VHXH

0973257499

Nguyenthingocdiem@Tiengiang.gov.vn

11

Phan Trọng Nể

VP-TK

01686844911

Phantrongne@Tiengiang.gov.vn


Others
FSC-HCM làm việc với Tiền Giang về Chương trình hợp tác đưa lao động đi làm việc tại Nhật Bản và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng đối ngoại và hội nhập quốc tế    21/10/2020
Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ các nước hạ nguồn sông Mê Kông    21/10/2020
Năm 2020 GDP Việt Nam dự kiến ​​sẽ vượt qua Singapore và trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 trong ASEAN    21/10/2020
THÔNG BÁO mở lớp Kiến thức cơ bản về An toàn bức xạ (tháng 11/2020)    21/10/2020
Ủy ban nhân dân các xã, phường    21/10/2020
Thường trực Hội đồng nhân dân    21/10/2020
Các phòng ban, đơn vị    21/10/2020
Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020)    20/10/2020
Trung tâm y tế Gò Công Đông kiểm tra đáy mắt cho người bệnh Đái tháo đường tại cộng đồng tại 02 xã Phước Trung, Bình Nghị    20/10/2020
Gặp gỡ chị em phụ nữ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang    20/10/2020

Lịch công tác Lịch công tác

Văn bản giao đất Văn bản giao đất

VĂN BẢN MỚI
 Về việc giao đất sản xuất nông nghiệp cho hộ bà Lê Thị Kim Thanh
 thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường tỉnh 878
 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3740/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Tiền Giang
 V/v giao đất ở nông thôn cho ông Trần Chí Phương
 V/v giao đất ở nông thôn cho ông Trần Chí Diện

Video Video

Go to All

Hình ảnh về Tân Phước Hình ảnh về Tân Phước

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết