Skip to Content

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Tân Phước - Tỉnh Tiền Giang

UBND Thị trấn Mỹ Phước UBND Thị trấn Mỹ Phước

UBND Thị trấn Mỹ Phước

Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang

Điện đoại: 02733848023

*. Cơ cấu tổ chức

1. Thái Thị Kiều Oanh

Chức vụ: Chủ tịch UBND thị trấn Mỹ Phước

Số điện thoại: 03663719256.

Email: thaithikieuoanh@tiengiang.gov.vn

2. Trần Huyền Trang

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thị trấn Mỹ Phước

Số điện thoại: 0907274475.

Email: tranhuyentrang@tiengiang.gov.vn

2. Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức, đơn vị.

Chức năng:

Lãnh đạo điều hành quản lý nhà nước về nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh ở địa phương.

Nhiệm vụ:

Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân thị trấn ban hành nghị quyết.

Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách thị trấn.

Tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân thị trấn.

Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

3. Bản đồ địa giới hành chính.

4. Điều kiện, tự nhiên, Dân số, lịch sử, truyền thống văn hóa, di tích,…

4.1. Vị trí địa lý:

- Phía Đông giáp xã Phước Lập, xã Mỹ Phước.

- Phía Tây giáp xã Phước Lập, xã Mỹ Phước.

- Phía Nam giáp xã Phước Lập.

- Phía Bắc giáp xã Mỹ Phước.

4.2. Diện tích, dân số:

Thị trấn Mỹ Phước có diện tích 2,84 km2 (284,98 ha) và dân số là 3216 người 1045 hộ)

4.3. Hành chính:

Có 04 khu phố

- Khu phố 1: diện tích 87,96 ha, dân số 1711 người (579 hộ)

- Khu phố 2: diện tích 45,94 ha, dân số 607 người (579 hộ)

- Khu phố 3: diện tích 80,87 ha, dân số 401 hộ (131 hộ)

 - Khu phố 4: diện tích 70,21 ha dân số 497 hộ (154 hộ).

4.5. Lịch sử:

Thị trấn Mỹ Phước được thành lập theo Nghị định số 68-NĐ/CP ngày 27/8/1994 của Chính Phủ.

5. Thông tin giao dịch chính thức.

- Địa chỉ: Khu phố 1- Thị trấn Mỹ Phước - Tân Phước - Tiền Giang.

- Số ĐT: 0733848023.

- Email: tanphuoc.ttmyphuoc@tiengiang.gov.vn

Văn bản giao đất Văn bản giao đất

VĂN BẢN MỚI
 Về việc giao đất sản xuất nông nghiệp cho hộ bà Lê Thị Kim Thanh
 thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường tỉnh 878
 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3740/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Tiền Giang
 V/v giao đất ở nông thôn cho ông Trần Chí Phương
 V/v giao đất ở nông thôn cho ông Trần Chí Diện

Video Video

Go to All

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết