Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Tân Phước - Tỉnh Tiền Giang

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 725
  Tổng lượt truy cập: 691936

Giới thiệu tổng quan về huyện Tân Phước Giới thiệu tổng quan về huyện Tân Phước

Văn phòng HĐND và UBND huyện

I. Cơ cấu tổ chức:

1. Các bộ phận thuộc Văn phòng HĐND và UBND

- Bộ phận nghiên cứu - tổng hợp;

- Ban tiếp công dân;

- Bộ phận văn thư - lưu trữ;

- Bộ phận quản trị;

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

2. Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND  

- Chánh Văn phòng: Lê Văn Lưỡng

- Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thanh Sơn, Võ Văn Tâm, Nguyễn Văn Phương

3. Thông tin liên hệ

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Mail công vụ

1

Lê Văn Lưỡng

Chánh Văn phòng

02733509319

LeVanLuong@Tiengiang.gov.vn

2

Nguyễn Thanh Sơn

P. Chánh Văn phòng

0909578738

NguyenThanhSon@Tiengiang.gov.vn

3

Nguyễn Văn Phương

P. Chánh Văn phòng

0979500089

 

4

Võ Văn Tâm

P. Chánh Văn phòng

0919555832

VanTam@Tiengiang.gov.vn

5

Huỳnh Văn Khách

Chuyên viên -NCTT

0985596613

HuynhVanKhach@Tiengiang.gov.vn

6

Nguyễn Thành Dạn

Chuyên viên -NCTT

0984443696

NguyenThanhDan@Tiengiang.gov.vn

7

Hồ Minh Hồng

Kế Toán

02733509889

Hominhhong@Tiengiang.gov.vn

8

Lê Thị Thu Hân

Chuyên viên -NCTT

0934027365

LeThiThuHan@Tiengiang.gov.vn

9

Lê Hoàng Nhân

Chuyên viên -NCTT

0973338036

LeHoangNhan@Tiengiang.gov.vn

10

Võ Thị Thủy

Chuyên viên -NCTT

0919872277

VoThiThuy@Tiengiang.gov.vn

11

Lê Thị Phương

Chuyên viên - VTLT

0987168268

LeThiPhuong@Tiengiang.gov.vn

12

Ngô Thị Ngọc  Hạnh

Chuyên viên - VTLT

0986092818

ngothingochanh@tiengiang.gov.vn

13

Dương Thị Kim Phưởng

Chuyên viên – Một cửa

01667856780

duongthikimphuong@tiengiang.gov.vn

II. Vị trí và chức năng

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện Tân Phước có chức năng tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về: hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức.

2. Văn phòng HĐND và UBND huyện Tân Phước có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

III. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng HĐND-UBND đối với hoạt động của UBND huyện.

1.1.Trình   
          a. Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

  b. Văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện;

c. Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp xã);

1.2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành:

 a. Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

b. Các văn bản khác theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

1.3. Tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Ủy ban nhân dân cấp huyện:

a. Tổng hợp đề nghị của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức liên quan;

 b. Kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đưa vào chương trình, kế hoạch công tác những vấn đề cần tập trung chỉ đạo, điều hành hoặc giao cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng đề án, dự án, dự thảo văn bản;

c. Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành hoặc phê duyệt chương trình, kế hoạch công tác;

d. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng;

đ. Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất kết quả thực hiện; kiến nghị giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác;

e. Kịp thời báo cáo, điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác, đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

1.4. Phục vụ hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp huyện:

a. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị chương trình, nội dung, phục vụ các cuộc họp của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

b. Thực hiện chế độ tổng hợp, báo cáo;

c. Theo dõi, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

d. Tổ chức công tác tiếp công dân theo quy định của pháp luật.

1.5. Tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

a. Triệu tập, chủ trì các cuộc họp;

b. Theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra công tác đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã;

c. Chỉ đạo, áp dụng biện pháp cần thiết giải quyết công việc trong trường hợp đột xuất, khẩn cấp;

d. Cải tiến lề lối làm việc; duy trì kỷ luật, kỷ cương của bộ máy hành chính nhà nước.

1.6. Tiếp nhận, xử lý, trình Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết các văn bản, hồ sơ do các cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi, trình (văn bản đến).

1.7. Phát hành, quản lý, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện văn bản của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện:

a. Quản lý, sử dụng con dấu, phát hành văn bản của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

b. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện văn bản của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; định kỳ rà soát, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành;

c. Rà soát nhằm phát hiện vướng mắc, phát sinh về thẩm quyền, hồ sơ, trình tự, thủ tục và nghiệp vụ hành chính văn phòng trong quá trình chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện sửa đổi, bổ sung; hàng năm, tổng hợp, báo cáo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

d. Lưu trữ văn bản, hồ sơ, tài liệu của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

1.8. Thực hiện chế độ thông tin:

a. Tổ chức quản lý, cập nhật thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

b. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về hoạt động của Cổng Thông tin điện tử và kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

c. Thiết lập, quản lý và duy trì hoạt động mạng tin học của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

1.9. Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật:

a. Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

b. Phục vụ các chuyến công tác, làm việc, tiếp khách của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

1.10. Trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức.

1.11. Hướng dẫn nghiệp vụ hành chính văn phòng Chủ trì tổng kết, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ hành chính văn phòng đối với các cơ quan chuyên môn cấp huyện, công chức Văn phòng - Thống kê xã, phường, thị trấn.

1.12. Thực hiện nhiệm vụ quản trị nội bộ:

a. Tổ chức thực hiện các văn bản, quy hoạch, kế hoạch do cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt liên quan đến hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện;

b. Tiếp nhận, xử lý văn bản do cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện; ban hành và quản lý văn bản theo quy định;

c. Nghiên cứu, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và cải cách hành chính phục vụ nhiệm vụ được giao;

đ. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện;

e. Thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện;

g. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng HĐND-UBND đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện

2.1. Giúp Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân cấp huyện xây dựng chương trình làm việc, kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và cả năm; tổ chức phục vụ việc thực hiện chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt.

2.2. Phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện điều hành công việc chung của Hội đồng nhân dân cùng cấp; điều hòa, phối hợp hoạt động các Ban của Hội đồng nhân dân cấp huyện; bảo đảm việc thực hiện quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp huyện; giúp Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện giữ mối liên hệ với Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện; phục vụ Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân cấp huyện trong hoạt động đối ngoại.

2.3. Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện xây dựng chương trình, tổ chức phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân, cuộc họp của Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân cấp huyện; phối hợp cơ quan, tổ chức hữu quan chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân, cuộc họp của Thường trực Hội đồng nhân dân, cuộc họp của các Ban của Hội đồng nhân dân cấp huyện; tổng hợp chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp.

2.4. Tham mưu, phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân cấp huyện xây dựng báo cáo công tác; phục vụ các Ban của Hội đồng nhân dân cấp huyện thẩm tra nghị quyết, đề án, báo cáo; giúp Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện hoàn thiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp.

2.5. Tham mưu, phục vụ Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện trong hoạt động giám sát; khảo sát, theo dõi, tổng hợp, đôn đốc cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nghị quyết về giám sát.

2.6. Phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện tiếp công dân; tiếp nhận, tham mưu xử lý kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của cơ quan, tổ chức, công dân gửi đến Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cơ quan, tổ chức, công dân.

2.7. Phối hợp với cơ quan, tổ chức hữu quan phục vụ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện tiếp xúc cử tri; đôn đốc các cơ quan liên quan trả lời kiến nghị của cử tri, kiến nghị của Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện; giúp Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và gửi cơ quan, tổ chức có trách nhiệm xem xét giải quyết.

2.8. Phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự án luật, pháp lệnh và các văn bản khác theo yêu cầu của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

2.9. Phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn.

2.10. Tham mưu, phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện giải quyết các vấn đề giữa hai kỳ họp; giúp các Ban của Hội đồng nhân dân cấp huyện thẩm tra các văn bản do Ủy ban nhân dân cùng cấp trình giữa hai kỳ họp của Hội đồng nhân dân theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện.

2.11. Phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân cấp huyện trong công tác giao ban, trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và cấp xã.

2.12. Phục vụ Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân cấp huyện giữ mối liên hệ công tác với các cơ quan tỉnh và huyện, Thường trực Huyện ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và các cơ quan, tổ chức, đoàn thể ở địa phương;

2.13. Được ký văn bản thông báo ý kiến, kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện; được quyền đề nghị hoặc yêu cầu các đơn vị cùng cấp, cấp dưới phối hợp thực hiện nhiệm vụ; được quyền yêu cầu các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu cho Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện hoạt động theo quy định.

2.14. Tham mưu, giúp Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện lập dự toán kinh phí hoạt động hàng năm, tổ chức thực hiện, quản lý kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp huyện;

2.15. Giúp Hội đồng nhân dân cấp huyện quản lý cơ sở vật chất, hoạt động nghiên cứu khoa học, bảo vệ, phục vụ lễ tân và các điều kiện hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện; phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện thực hiện chế độ, chính sách đối với đại biểu Hội đồng nhân dân;

2.16. Quản lý, sử dụng con dấu của Hội đồng nhân dân cấp huyện; phát hành và lưu trữ văn bản, hồ sơ, tài liệu của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân cấp huyện;

2.17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện giao.

Văn bản giao đất Văn bản giao đất

VĂN BẢN MỚI
 Quyết định điều động công chức Nguyễn Hoàng Tuân
 UBND huyện quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng mục đích sử dụng đất hô Nguyễn Văn Bé Ba
 Quyết định về việc điều động công chức Hồ Thị Hồng Phượng
 Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng mục đích sử dụng đất hộ Trương Thị Đặng
 Quyết định điều động công chức Nguyễn Thanh Dũ

Video Video

Tất cả videos

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết