Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Tân Phước - Tỉnh Tiền Giang

Trung tâm Văn hóa - Thể thao Huyện Trung tâm Văn hóa - Thể thao Huyện

1. Tên đơn vị:  Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thanh huyện Tân Phước

2. Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước

- Điện thoại: 02733.640443, 02733.848130, 02733.640170

- Mail: dtttanphuoc@yahoo.com.vn

3. Cơ cấu tổ chức

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

01

Phan Thanh Ngọc

Giám đốc

0917.726.521

02

Bùi Thanh Luông

P. GĐ

0983.707.793

03

Lê Quốc Trạng

P.GĐ

0984.583.971

04

Nguyễn Thi Ngọc Diệp

Kế toán

0949.333.037

05

Cao Thị Bé Hai

VC

0932.776.900

06

Nguyễn Tấn Giàu

VC

0919.453.912

07

Trần Ngọc Diệu

VC

0977.331.328

08

Huỳnh Tấn Thành

VC

0987.910.232

09

Trần Văn Triều

VC

0917.223.032

10

Đặng Dương Vũ

VC

03.7773.1924

11

Huỳnh Như Hải

VC

08.1587.7878

12

Nguyễn Minh Út

VC

03.7761.9388

13

Nguyễn Văn Dách

VC

0933.735.570

14

Nguyễn Thanh Lâm

VC

0933.029.404

15

Lê Hoàng Phúc

VC

0988.810.679

16

Huỳnh Thanh Nhàng

VC

0939.834.295

17

Nguyễn Văn Phúc

VC

0985.588.220

18

Nguyễn Văn Đạt

VC

0902.474.216

19

Phạm Văn Tâm

VC

0987.993.321

4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thanh huyện Tân Phước:

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Tân Phước thực hiện chức năng theo Quyết định thành lập số: 2689/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND  huyện Tân Phước về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức gồm:

* Chức năng:

- Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội của địa phương;

- Hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho công chức và người làm công tác truyền thanh, văn hóa, thể thao và du lịch cơ cơ sở.   

-Tổ chức, cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa  của nhân dân trên địa bàn huyện.

* Nhiệm vụ, quyền hạn:

+Lĩnh vực Văn hóa-Thể thao

- Căn cứ chương trình phát triển kinh tế -xã hội hang năm của huyện để xây dựng kế hoạch hoạt động trình Chủ tịch UBND huyện và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

          -Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động, đọc sách, báo, giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu nghệ thuật;

          -Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, hường dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân;

          -Tổ chức các cuộc lien hoan hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào văn hóa-văn nghệ, thể dục - thể thao ở cơ sở;

          - Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa-văn nghệ, thể dục - thể thao ở cơ sở;

          - Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống.

          - Tổ chức các hoạt động tác nghiệp chuyên môn, các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao và các hoạt động dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu của nhân dân trên địa bàn huyện Tân Phước, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của đơn vị.

          - Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

          + Lĩnh vực Truyền thanh

- Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối chủ tương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, công tác quốc phòng, gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật.

- Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tiền Giang, phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Quản lý, vận hành các đài phát lại truyền hình, đài phát sóng phát thanh trên địa bàn theo sự phân công. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với Đài Truyền thanh xã, thị trấn trên địa bàn.

- Tham gia ý kiến với UBND huyện Tân Phước và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp truyền thanh, truyền hình trên địa bàn.

+ Quản lý viên chức, người lao động, tài sản, ngân sách và nguồn thu từ dịch vụ; thực hiện chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên. Tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức. Tổ chức hoạt động thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật.

+Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện giao theo quy định của pháp luật.

*Cơ cấu, tổ chức

1. Ban Giám đốc

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Tân Phước có Giám đốc, 02 Phó Giám đốc

- Giám đốc: là người đứng đầu Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh, chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

- Phó Giám đốc: giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi vắng mặt, Giám đốc ủy quyền cho 01 Phó Giám đốc điều hành và giải quyết công việc của đơn vị.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc do Chủ tịch UBND huyện quyết định theo quy định của pháp luật.

2.Các tổ giúp việc

a. Tổ hành chính

- Thực hiện nhiệm vụ về hành chính- quản trị, tổng hợp, xây dựng kế hoạch; tài chính, kế toán; thư viện, khai thác, tổ chức các dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch theo chức năng, nhiệm vụ trên cơ sở phát huy hiệu quả năng lực cán bộ, cộng tác viên và cơ sở vật chất của Trung tâm, quản lý tốt các phương tiện phục vụ công tác, bảo vệ trung tâm. Tổ chức thực hiện đúng và đầy đủ các chính sách, chế độ của Nhà nước qui định đối với công chức, viên chức.

- Xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động hang tuần, tháng, quý của đơn vị.

b. Tổ Văn hóa, thể thao và tuyền truyền lưu động

- Thực hiện nhiệm vụ tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, xây dựng phong trào, bồi dưỡng, hướng dẫn tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về văn hóa văn nghệ cho cơ sở.

- Tổ chức các hoạt động tập luyện, thi đấu thể dục - thể dục, xây dựng phong trào, hướng dẫn tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về thể dục thể thao cho cơ sở.

- Tổ chức các hoạt động tại chổ và lưu động về tuyên truyền cổ động, triển lãm, phục vụ các nhiệm vụ chính trị đột xuất, cấp bách, các phong trào, cuộc vận động lớn tại huyện.

c. Tổ biên tập truyền thanh-truyền hình

- Xây dựng kịch bản các chuyên mục, chuyên trang mà Trung tâm cộng tác với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Tiền Giang trình lãnh đạo phê duyệt để kịp thời phát sóng theo lịch định.

- Đi cơ sở nắm số liệu và viết các thể loại báo chí, tiếp nhận tin cộng tác viên gởi về, sản xuất chương trình phát thanh hàng ngày trình lãnh đạo phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện tốt chương trình phát thanh hàng ngày, thu chương trình và các nhiệm vụ khác có liên quan đến hoạt động của đơn vị.

- Phối hợp cùng các ngành xây dựng kế hoạch tuyên truyềnn theo chủ trương và nhiệm vụ có thông qua lãnh đạo phê duyệt.

- Bảo quản, giữ gìn tài sản được giao khi làm nhiệm vụ.

d. Tổ kỹ thuật

- Quản lý, sử dụng hiệu quả  các phương tiện kỹ thuật phục vụ phát thanh và văn hóa, văn nghệ, kịp thời sửa chữa và đề xuất xin ý kiến lãnh đạo quyết định khi có sự cố xảy ra và các vấn đề có lien quan khác.

- Hỗ trợ Đài cơ sở sửa chữa các trang thiết bị khi có yêu cầu và ý kiến của lãnh đạo.

- Xây dựng, quản lý kiểm tra công tác truyền thanh và biểu đồ truyền thanh để có kế hoạch đề xuất phát triển sự nghiệp truyền thanh từ huyện đến cơ sở.

- Thực hiện đúng chế độ phát thanh hàng ngày,

Việc thành lập các Tổ phải cân đối với số biên chế, đảm bảo mỗi Tổ có tối thiểu 5 biên chế, nếu biên chế thấp hơn thì sắp xếp lại.

 

Văn bản giao đất Văn bản giao đất

VĂN BẢN MỚI
 Quyết định điều động công chức Nguyễn Hoàng Tuân
 UBND huyện quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng mục đích sử dụng đất hô Nguyễn Văn Bé Ba
 Quyết định về việc điều động công chức Hồ Thị Hồng Phượng
 Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng mục đích sử dụng đất hộ Trương Thị Đặng
 Quyết định điều động công chức Nguyễn Thanh Dũ

Video Video

Tất cả videos

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 705
  Tổng lượt truy cập: 691916