Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Tân Phước - Tỉnh Tiền Giang

UBND xã Tân Hòa Đông UBND xã Tân Hòa Đông

1. Tên đơn vị:  ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN HÒA ĐÔNG, HUYỆN TÂN PHƯỚC, TỈNH TIỀN GIANG.

- Địa chỉ trụ sở: ấp Tân Thuận, xã Tân Hòa Đông, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

- Email: tanphuoc.tanhoadong@tiengiang.gov.vn.

- Điện thoại: 02.733.644042.

- Diện tích tự nhiên: 2689,51 ha Tân Thuận 892,51 ha; Tân Phát 525 ha ; Tân Thành 819 ha; Tân Long 453 ha.

Trong đó:

+ Diện tích lúa: 40 ha

+ Diện tích cây khoai 142 ha

+ Diện tích cây khóm 2020 ha

Vườn không chuyên, vườn tạp: 89,6 ha (mít 6,7 ha; thanh long 71,8 ha; chanh 4,4 ha; mãng cầu 5,5 ha; sầu riêng 1,2 ha)

+ Diện tích cây màu thực phẩm: 100 ha

+ Diện tích rừng: 33,8 ha

- Dân số: 553 hộ/1860 nhân khẩu

- Tổng số ấp: 04 ấp. Gồm: Tân Thuận, Tân Long, Tân Thành, Tân Phát

- Tổng số gia đình chính sách: 14

- Tổng số hộ nghèo: 35

- Tổng số hộ cận nghèo: 51

- Tổng số hộ khó khăn về nhà ở: 30 hộ

2. Chức năng:

Ủy ban nhân dân xã Tân Hòa Đông là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân xã, cơ quan hành chính nhà nước cấp xã, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương, Hội đồng nhân dân cùng cấp và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã:

- Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn xã;

- Quyết định những vấn đề của xã trong phạm vi được phân quyền, phân cấp theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền.

-  Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dânhuyện về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã;

- Thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã.

- Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân xã quyết định việc ban hành Nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân xã; Quyết định biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong phạm vi được phân quyền; biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách xã; điều chỉnh dự toán ngân sách xã trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách xã; quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án của xã trong phạm vi được phân quyền.

- Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã.

- Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân xã.

4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã là người đứng đầu Ủy ban nhân dân xã và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

- Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy ban nhân dân xã;

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã; thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

- Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao theo quy định của pháp luật;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật;

- Ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

- Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

5. Cơ cấu tổ chức:

a. Ủy ban nhân dân xã gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an.

b. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã:

1. Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 

- Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

- Điện thoại: 0942416265.

- Email: ngthianhnguyet@tiengiang.gov.vn

2. Ông Bùi Kế Bính

- Chức vụ: Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

- Điện thoại: 0366516051

- Email: buikebinh@tiengiang.gov.vn

c. Công chức chuyên môn:

1. Ông Đoàn Văn Nguyên        

- Chức vụ: Ủy viên Ủy ban nhân dân – Trưởng Công an xã

- Điện thoại: 0355128827

2. Ông Nguyễn Duy Nguươn

- Chức vụ: Ủy viên Ủy ban nhân dân – Chỉ huy trưởng Quân sự xã

- Điện thoại: 0363206725

3.Bà Nguyễn Thị Ngọc Giào

- Chức vụ: Văn phòng – Thống kê (phụ trách hành chính văn phòng)

- Điện thoại: 0793514240.

4. Bà Bùi Thị Thùy Dung         

- Chức vụ: Văn phòng – Thống kê (phụ trách Thống kê, quản lý điện)

- Điện thoại: 0377947877.

5. Bà Võ Thị Oanh Kiều

- Chức vụ: Địa chính – Xây dựng – Nông nghiệp & Môi trường (phụ trách Nông nghiệp, phát triển nông thôn)

- Điện thoại: 01656304015

- Email: vothioanhkieu@tiengiang.gov.vn

6. Ông Ngô Tài Lắm       

- Chức vụ: Địa chính – Xây dựng – Nông nghiệp & Môi trường (Phụ trách Địa chính – Xây dựng & Môi trường)

- Điện thoại: 0373864125

- Email: ngotailam@tiengiang.gov.vn

7. Bà Ngô Kim Chung

- Chức vụ: Văn hóa – Xã hội (phụ trách Văn hóa thông tin – Thể dục thể thao)

- Điện thoại: 0352713355

- Email: ngokimchung@tiengiang.gov.vn

8. Ông Nguyễn Đức Toàn         

- Chức vụ: Văn hóa – Xã hội (phụ trách Lao động – Thương binh & Xã hội, trẻ em).

- Điện thoại: 0374931837

- Email: toan.nguyenduc@tiengiang.gov.vn.

9. Ông Nguyễn Văn Mơ

- Chức vụ: Tư pháp – Hộ tịch.

- Điện thoại: 0907327197

10. Bà Lê Thị Cẩm Tú

- Chức vụ: Công chức Kế toán.

- Điện thoại: 0339520178

6. Vị trí địa lý:

Xã Tân Hoà Đông nằm về phía bắc của huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang có diện tích tự nhiên 26,7793 km2. Vị trí địa lý: phía Đông giáp xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An; phía Tây giáp xã Thạnh Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang; phía Nam giáp xã Hưng Thạnh, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang; phía Bắc giáp huyện Thạnh Hóa,tỉnh Long An.

7. Tổ chức ấp:

Xã Tân Hoà Đông được tổ chức thành 4 ấp với vị trí địa lý, diện tích từng ấp cụ thể:

- Ấp Tân Thuận: phía Đông giáp ấp Tân Phát; phía Tây giáp xã Thạnh Mỹ; phía Nam giáp ấp Tân Thành; phía Bắc giáp tỉnh Long An. Diện tích tự nhiện: 892,51 ha;

Trưởng ấp: Lê Văn Đực

Phó Trưởng ấp: Phạm Thành Sơn

- Ấp Tân Phát: phía Đông giáp tỉnh Long An; phía Tây giáp ấp Tân Thuận; phía Nam giáp ấp Tân Long; phía Bắc giáp tỉnh Long An. Diện tích tự nhiện: 525 hecta;

Trưởng ấp: Phạm Văn Kia

Phó Trưởng ấp: Phan Văn Ngoan

Năm 2017, được công nhận Ấp văn hóa

- Ấp Tân Long: phía Đông giáp tỉnh Long An; phía Tây giáp ấp Tân Thành; phía Nam giáp xã Phú Mỹ và Hưng Thạnh; phía Bắc giáp ấp Tân Phát. Diện tích tự nhiện: 453 hecta;

Trưởng ấp: Trần Quang Triều

Phó Trưởng ấp: Trần Văn Bay

- Ấp Tân Thành: phía Đông giáp ấp Tân Long; phía Tây giáp xã Thạnh Mỹ; phía Nam giáp xã Hưng Thạnh; phía Bắc giáp ấp Tân Thuận. Diện tích tự nhiện: 819 hecta.

Trưởng ấp: Lê Văn Hân

Phó Trưởng ấp: Bùi Văn Bình

8. Đặc điểm kinh tế

 Nằm trong vùng Đồng Tháp Mười, nên đất đai, nguồn nước đều bị nhiễm phèn, hàng năm bị ảnh hưởng thiên tai của vùng Đồng Tháp Mười. Được sự quan tâm đầu tư của cấp trên, trải qua công cuộc khai thác và cải tạo đất đai, phát triển hệ thống thủy lợi tháo chua, rửa phèn, dẫn nước ngọt, thoát lũ, khai hoang sản xuất; xây dựng hệ thống đê bao bảo vệ cây trồng trong mùa lũ, xây dựng cụm dân cư vượt lũ và phát triển hạ tầng giao thông, điện, nước SHNT, trường học, trạm y tế,…phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định dân cư; xây dựng hệ thống chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh đã thay đổi diện mạo của xã, đến nay kinh tế - xã hội của xã phát triển vượt bậc, đời sống nhân dân được cải thiện nhiều mặt.

Nguồn kinh tế chủ lực của xã, mang lại hiệu quả kinh tế cao đó là:

+ Cây khóm: 2020 ha, sản lượng bình quân 32.320 tấn/năm.

+ Câykhoai mỡ: 142 ha, sản lượng bình quân 1.704 tấn/năm.

Văn bản giao đất Văn bản giao đất

VĂN BẢN MỚI
 Quyết định điều động công chức Nguyễn Hoàng Tuân
 UBND huyện quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng mục đích sử dụng đất hô Nguyễn Văn Bé Ba
 Quyết định về việc điều động công chức Hồ Thị Hồng Phượng
 Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng mục đích sử dụng đất hộ Trương Thị Đặng
 Quyết định điều động công chức Nguyễn Thanh Dũ

Video Video

Tất cả videos

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 220
  Tổng lượt truy cập: 719388